آیین نامه های آموزشی

آیین نامه ی آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودی سال 97 و پس از آن) از طریق لینک ذیل قابل دریافت می باشد:

   لینک آیین نامه ی آموزشی مقطع کارشناسی

 

آیین نامه ی آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی سال 97 و پس از آن) از طریق لینک ذیل قابل دریافت می باشد:

لینک آیین نامه ی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

 

 آیین نامه ی آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (ورودی سال 97 و پس از آن) از طریق لینک ذیل قابل دریافت می باشد:

لینک آیین نامه ی آموزشی دکتری تخصصی